Allmänna Villkor

Odén Consulting 2022-06-01 

Dessa Allmänna villkor omfattar i tillämpliga delar all försäljning av ODÉN CONSULTING ABs (”ODÉN CONSULTING”) produkter och tjänster. ODÉN CONSULTING förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Sådana ändringar meddelas på ODÉN CONSULTINGs webbplats www.Odén Consulting.se/villkor en (1) månad före ikraftträdandet.

1. Allmänt
Priserbjudanden på ODÉN CONSULTINGs webbplats kan inte kombineras med andra erbjudanden. ODÉN CONSULTING reserverar sig för prisändringar, eventuella fel i artikelinformation och slutsålda tjänster och produkter.

1.1 Nya kunder
ODÉN CONSULTING kan beställa kreditupplysning på nya kunder. ODÉN CONSULTING har rätt att avbryta beställning av utbildning, produkt eller tjänst om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras.

1.2 Betalningsvillkor
Betalningstiden är 30 dagar från fakturadatum för enskilda produkter och tjänster. Betalningstiden för utbildningar är 30 dagar. Betalning ska dock erläggas senast innan kursstart. Annan betalningstid kan överenskommas i direktavtal med kunden. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 15 procent. ODÉN CONSULTING reserverar sig för eventuella prisjusteringar och valutakursförändringar. Mervärdesskatt tillkommer på alla utbildningar, produkter och tjänster. Endast i de fall en tjänst t.ex. utbildning är befriad från mervärdesskatt enligt lag upprättas faktura utan moms.

1.3 Upphovsrätt m.m.
Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till ODÉN CONSULTINGs produkter och tjänster tillkommer ODÉN CONSULTING. Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från ODÉN CONSULTING. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift.

1.4 Oförutsedda händelser, force majeure
ODÉN CONSULTING ansvarar inte för försenad leverans eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighetsåtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftsstörningar hos t.ex. internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför ODÉN CONSULTINGs kontroll och som ODÉN CONSULTING inte kan påverka.

1.5 Friskrivning
Innehållet i utbildningar/kurser och det material som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och är inte avsedd att vara uttömmande eller tillräcklig som grund för deltagarna att fatta beslut i konkreta frågor etc. utan är endast ämnad att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på handledarens tolkning av hur vissa problem och frågor kan hanteras. ODÉN CONSULTING friskriver sig från allt ansvar för skada som en deltagare kan lida när informationen från utbildningarna eller det material som lämnas tillämpas. För det fall ODÉN CONSULTING ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.

1.6 Samtycke till registrering av personuppgifter
De person‐ eller företagsuppgifter som du lämnar till ODÉN CONSULTING kommer att bevaras digitalt i ett eller olika dataregister. ODÉN CONSULTING kommer behålla dina/era person‐ företagsuppgifter så länge det behövs för att fullgöra sitt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Genom att samtycka till dessa allmänna villkor samtycker du även till att ODÉN CONSULTING därutöver behåller dina uppgifter i registret. Som kursdeltagare har du möjlighet att påverka vilka uppgifter ODÉN CONSULTING har genom att meddela ODÉN CONSULTING (info@odenconsulting.se).

2.1 Lärarledda utbildningar

2.1.1 Anmälan till utbildning
Anmälan till utbildning ska ske via ODÉN CONSULTING webbplats www.odenconsulting.se. Anmälan är bindande. I mån av plats tar ODÉN CONSULTING även emot anmälningar efter anmälningstidens utgång. Anmälningarna tas emot i den ordning de inkommer till ODÉN CONSULTING.

2.1.2 Avanmälan
Avanmälan från en utbildning i Sverige ska ske skriftligen. Vid avanmälan senare än 30 dagar debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder enligt ovan eller vid annat förhinder, kan du överlåta kursplatsen till en kollega från samma arbetsplats/faktureringsställe. Detta förutsätter att ODÉN CONSULTING erhåller en skriftlig överlåtelse med din kollegas namn, befattning, e‐postadress och personnummer. I detta fall debiteras ingen avanmälningsavgift. Vid internatkurs debiteras inackorderingskostnad enligt där gällande avbeställningsregler för respektive hotell/kursgård.

2.1.3 Deltagarantal
Alla utbildningar har begränsat deltagarantal. Vid fulltecknad utbildning fördelas platserna utifrån en väntelista i den ordning anmälningarna har kommit in till ODÉN CONSULTING. ODÉN CONSULTING förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning som har för lågt deltagarantal. Alla eventuellt inbetalda utbildningsavgifter kommer då att betalas tillbaka. Andra kostnader, som t.ex. rese‐ eller hotellkostnader återbetalas inte.

2.1.4 Reservation för ändringar
ODÉN CONSULTING förbehåller sig rätten att vid handledares sjukdom eller annat förhinder ersätta handledaren med en enligt ODÉN CONSULTING bedömning likvärdig handledare. ODÉN CONSULTING förbehåller sig rätten att ställa in en kurs vid handledares sjukdom eller för lågt deltagarantal. ODÉN CONSULTING reserverar sig även för ändringar vad gäller t.ex. lokal, tider, och tryckfel i skriftliga dokument eller på ODÉN CONSULTING:s webbplats.

2.1.5 Utbildningsavgift 
I avgiften inkluderas utbildningsdokumentation. Vid internatutbildningar tillkommer kostnad för mat och logi.

2.1.6 Bokning av logi
Vid deltagande på internatkurs tillkommer kostnad för mat och logi. Möjlighet finns ofta att boka extra övernattning om så är nödvändigt.

2.1.7 Fotografering och filmning
Det kan förekomma att vi tar fotografier och filmar på våra utbildningar. Bilderna och filmerna kan komma att användas i trycksaker, på internet, i sociala medier eller i annat kommersiellt material. Deltagare anses godkänna att vi tar bilder och filmar på våra utbildningar och att dessa får användas på dessa sätt. Vid uttrycklig begäran av deltagare ska dock fotografering och filmning av denne deltagare undvikas.