Konsultprofil | CV

Jag arbetar som interimsledare och affärscoach. Som verksamhetsansvarig i företagsledande ställning har jag initierat och lett flera större förändringsarbeten. Med min bakgrund som projektledare i gränslandet mellan verksamhet och IT har jag erfarenhet av att leda komplexa verksamhetsprojekt med krävande leveransmål och komplexa beroenden till både kund och underleverantörer.

Mina uppdrag kommer både inom privat och offentlig sektor. Jag har stor erfarenhet från bank- och finans och hälso- och sjukvård. De senaste åren har jag haft uppdrag inom främst tillverkningsindustrin och kommunal sektor.

Mitt arbetssätt är agilt och jag har lätt för att anpassa mig efter nya situationer. Jag arbetar för att skapa en transparant och samarbetande kultur. Jag har stort fokus på teamutveckling. För mig innebär det att skapa effektiva team som har en tydlig uppgift och förutsättningar för att uppnå de gemensamt uppsatta målen.

Roller/kompetenser

COO, verksamhetschef, konsultchef, enhetschef, teamchef, projekt- och förändringsledare.

Verktyg

Certifierad ICF Coach, Handledare Utvecklande Ledarskap, Prosci change management, Scrum, SAP, PM3

Nuvarande Uppdrag

Projektledare/verksamhetsutvecklare, Nelson Garden AB

April 2020 – nuvarande

I nuvarande uppdrag leder jag införande av koncerngemensamt affärssystem, SAP S/4Hana Cloud, ´ för de sammanslagna verksamheterna Nelson Garden AB och Nordic Garden A/S. Lanseringen har slutförts för den norska delen av koncernen. Resterande delar inkorporeras under 2022. Även om implementeringen inte sluförts ser vi betydande effekter genom införande av gemensamma arbetssätt mellan de två sammanslagna företagen.

Affärscoach, Mora kommun

Jan 2020 – nuvarande

Uppdraget består i att jag som coach utvecklar chefer individuellt i deras ledarskap och som stöd för deras teamutveckling. Målet är att öka trygghet hos ledare i sina roller och skapa förutsättningar för teamen att utvecklas bland annat genom målstyrning.

Tidigare uppdrag och anställningar

Projektledare/verksamhetsutvecklare, Nelson Garden AB
Oktober 2019 – Maj 2020

Nelson Garden är marknadens ledande aktör i Norden inom trädgårdshandel. Deras huvudsakliga försäljning till konsument sker via återförsäljare i butiker. Som verksamhetsutvecklare/projektledare ledde jag arbetet med att införa tjänsten dropshipping. Vi utvecklade verksamheten för att hantera direkta leveranser till slutkonsument. Det omfattade bland annat utveckling av processer för orderhantering, systemstöd, lager- och distribution samt upprätta samarbete med e-handelsföretag i Norden. Nelson Garden använder SAP ECC som affärssystem. Utvecklingen av näthandeln för Nelson Garden har varit väldigt positiv.

Unit manager/Project head, KEDMAN India
Januari 2018 – Februari 2019

KEDMAN India är ett joint samarbete mellan Kunskapsskolan International och Manav Rachna University. Företaget har arbetat fram en elevcentrerad yrkesutbildning. KEDMAN ansvarar för att ta fram elektroniskt utbildningsmaterial, metodik och utbildning för lärare. Som Unit manager/Project head var jag ansvarig för ett pilotprojekt med syfte att införa utbildningen på 100 skolor och ca 5000 elever, ett samarbete med indiska National Skill Development Corporation (NSDC). Jag var personalansvarig för 18 personer med uppgift att digitalisera utbildningsmaterial, (texter, animeringar och video), utbildning av lärare i metodik samt monitorera införandet på skolorna. Jag ansvarade för rekrytering, utvecklings-, lönesamtal och andra personalärenden. Därtill ansvarade jag för förändringsarbete på olika nivåer, från myndigheter till rektorer, lärare och elever. För att hantera den ständigt föränderliga omvärlden som projektet omgavs av införde jag agilt arbetssätt i projektteamet. Det innebar i praktiken att jag hade täta uppföljningar med teamet och individuella samtal för att ständigt kunna anpassa oss efter till nödvändiga förändringar. Vidare satte vi stor ära i att ha nära samarbete med användare av vår plattform och säkerställa en förståelse av deras behov.

Förändringsledare Uppsala Kommun, GIS-enheten – Interimsuppdrag
Maj 2017 – December 2017

Med uppdrag som enhetschef/förändringsledare på Uppsala kommun hade jag uppgift att utveckla GIS-enheten, en grupp på tio personer. Uppdraget bestod i huvudsak av tre delar, strukturering av PM3-organisationen, utveckling av teamet samt ett omfattande IT-infrastrukturarbete. PM3-arbetet involverade ett flertal enheter inom Uppsala kommun och samarbetspartners. Vi säkerställde att vi hade regelbundna och konstruktiva samtal med samtliga intressenter för att säkerställa att vi levererade det som efterfrågades. Teamutvecklingen bestod i att tydliggöra gruppens roll, målstyrning samt individuell coachning. Kontinuerliga och täta samtal med teamet och individer blev nyckeln för att uppnå önskade förändringar. Jag var personalansvarig och ansvarade för löne- och utvecklingssamtal, rekrytering av bland annat ny teamchef och av GIS-ingenjörer till gruppen. Vi införde SCRUM som modell för leveranser inom förvaltningen. För att skapa en långsiktig hållbar IT-infrastruktur arbetade vi bort en teknisk skuld och avvecklade äldre system. Parallellt införande vi nytt GIS-system, ett viktig del av Uppsala kommuns strategi för digitalisering. För införandet ledde jag styrgruppen och agerade mentor åt projektledaren. Arbetet skedde i nära samarbete med GIS-leverantör. Under min tid i Uppsala ingick jag som enhetschef i ITs ledningsgrupp.

COO, Mawell Scandinavia/CSAM Health Sweden
November 2014 – December 2016

Som COO på Mawell började jag som ansvarig för Managed Services, en leverans- och supportorganisation med tolv personer. I syfte att förbättra vår leverans genomfördes omfattande processkartläggning och förbättringar med ITIL som stöd. Under hösten 2015 integrerades affärsområdet samman med produktdelen som jag tog ansvar för. Affärsområdet bestod av 20 anställda varav 10 systemutvecklare, med kontor i Solna och Göteborg. Affärsområdet hade en omsättning på 32 miljoner kronor. Kunderna fanns i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna är inriktade på bildhantering och kliniskt digitaliserat beslutsstöd. Februari 2016 förvärvade det norska företaget CSAM Health produktdelen. Under min tid genomförde jag ett omfattande omstruktureringsarbete för att uppnå ekonomisk balans och samtidigt en ökad leveranssäkerhet. Det innebar bland annat personal- och rollförändringar. Jag ansvarade för utvecklings-, lönesamtal, personalärenden och rekrytering.

Projektledare och produktägare, Mawell Scandinavia AB
April 2012 – Oktober 2014

Första uppdraget på Mawell var som förvaltningsledare för Infektionsverktyget (digitalt verktyg för att lagra och visa information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning) Jag ägnade stort fokus på att bygga upp en supportorganisation samt införandet av systemet på 21 landsting. Förutom förvaltningen på sex personer, ansvarade jag för koordinering av drift, styr- och expertgrupper, och kommunikation till samtliga landsting.

 

Därefter hade jag rollen som leverans- och avtalsansvarig (produktägare) för samtliga av Mawells förvaltningsobjekt mot SLL och SKL/Inera. Det omfattades av 20 objekt med en omsättning på ca 35 miljoner kronor per år. Jag var personalansvarig för åtta förvaltningsledare som var operativt ansvariga för förvaltningarna. En viktig del av mitt arbete var att ta fram ett gemensamt arbetssätt och metoder för objekten. Som utvecklingsmetod använde vi Scrum, PPS som projektmetodik och ITIL för förvaltning. Vidare anpassade vi oss för att möta upp SLLs krav kring deras införande av PM3. Ytterligare en central del av arbetet var att säkerställa att våra system och våra verksamhetsprocesser stödde regelverket för PUL (personuppgiftslagen) och PDL (patientdatalagen).

Verksamhetschef, Poltech Information Systems AB
April 2011 – Mars 2012

Mitt fokus var att utveckla den ekonomiska styrningen i företaget samt att tydliggöra processerna i företaget från offert till leverans och eftermarknad. Jag tog fram system för stöd och uppföljning, vidare arbetade jag med organisationsutveckling och personalfrågor. Bland annat outsourcade vi en del av produktionen och omfördelade tillgängliga resurser till andra arbetsuppgifter. Åtgärden resulterade i minskade produktionskostnader och ledtider. Företaget hade vid tiden för min anställning 14 anställda och en omsättning på 45 miljoner kr. Jag stod ansvarig för samtliga personalrelaterade frågor så som löne- och utvecklingssamtal, personalärenden och rekrytering.

Team Manager, Modul 1/Softronic
Januari 2010 – Mars 2011

Som konsultchef för affärsområdet Java Solutions ansvarade jag för 25 systemutvecklare, testare och projektledare. Jag var ansvarig för en budget på 30 miljoner kr. I mitt dagliga arbete arbetade jag med bemanning, offerter och kundaktiviteter. Tillsammans med affärsområdesansvarige satte vi de strategiska målen och verksamhetsplanen för gruppen. Jag ansvarade för personalrelaterade frågor så som lönesamtal, personalärenden och rekrytering.

Projektledare, Modul 1
Oktober 2006 – December 2009

Som projektledare på Modul 1 arbetade jag med hela processen från offert till slutlig leverans. Det omfattade framtagande av krav- och funktionsspecifikation, projektplan samt planering för bemanning. Utvecklingsteamen varierade mellan 3–15 utvecklare och längden på projekten var mellan tre nio månader. Jag ledde även verksamhetsutvecklingsprojekt och lanseringar av nya IT-stöd. Mina kunder var bland annat EQT, Handelsbanken, Skandia, SLL och Korsnäs.

Under min tid på Modul 1 var jag delaktig i utvecklandet av vår projektprocess. Jag genomförde interna utbildningar av andra projektledare för att öka kvalitén av våra leveranser.

Knowledge Management/Projektledare, Industri Kapital AB (IK)
Oktober 2001 – April 2006

Jag var ansvarig för den interna kommunikationen på Industri Kapital och utveckling av deras affärssystem. Min största utmaning var att implementera gemensamma arbetsprocesser för våra kontor i Stockholm, London, Hamburg och Oslo.

Projektledare, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Februari 2001 – Juni 2001

Mitt huvudsakliga ansvar var att skapa en supportorganisation på UNHCR:s huvudkontor i Genève i samband med en implementering av deras elektroniska dokumenthanteringssystem, samt utbildning för användare.

Projektledare, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Maj 2000 – December 2000

På uppdrag av Krigstribunalen för forna Jugoslavien i Haag, systematiserade jag dokument från kriget på 90-talet. Arbetet utfördes på UNHCRs huvudkontor i Genève och syftade till att förbereda materialet för jurister från Krigstribunalen.

Kommunikationsrådgivare/Projektledare, Nordisk Kommunikation
Augusti 1998 – April 2000

Från vårt kontor i Köpenhamn genomförde jag kvalitativa och kvantitativa analyser av den interna kommunikationen på ett flertal svenska företag såsom SAS, Volvo och Ericsson. Undersökningarna användes som underlag för att förbättra och effektivisera den interna kommunikationen.

Utbildningar

2017

Praktisk projektledning, Stockholms universitet

2005

Företagsekonomi a-kurs, Uppsala universitet.

1998

Fil kand medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

1997

Fil mag historia, Lunds universitet

1989

Marknadsföring, Söderportskolan, Kristianstad

1989

3-årig ekonomisk linje, Söderportskolan, Kristianstad

Certifieringar

2022

Certifierad Coach (ACC-ICF)

2022

Handledare Utvecklande Ledarskap

2020

DISC- och 360-analys

2018

Prosci Change Manager Practitioner

2017

GDPR Practitioner

2008

Scrum master

Kurser

2021

Teamcoachning, Solid Affärscoaching AB

2020

Diplomerad Affärscoach, Solid Affärscoaching AB

2015

Kurs offentlig upphandling

2014

Kurs IT-avtal

2013

PPS Program och Styrgrupp / Tieto

2011

UGL – Utveckling grupp och ledarskap

2009-2010

Ledarskapsutbildning / IDG Rekrytering

2008-2009

Mentorsprogram Projektledning / Svenskt projektforum

2009

Företagsledningsprogram / Modul 1

2007

Grundläggande projektledning / Astrakan

DISC- och 360-analys

DISC- och 360-analys

Följ mig gärna på LinkedIn